Zgodnie z Prawem budowlanym właściciel lub zarządca budynku użytkowego jest zobowiązany do wykonywania przeglądów okresowych budynków według harmonogramu regulowanego ustawą. Obowiązkowa kontrola stanu technicznego nieruchomości, w zależności od powierzchni, jaką zajmują zabudowania, powinna być przeprowadzana co 6 miesięcy lub raz w roku oraz obowiązkowo co 5 lat. 

Od tego, czy przegląd techniczny domu jednorodzinnego zostanie przeprowadzony w sposób prawidłowy i systematyczny, zależy nie tylko nasze bezpieczeństwo podczas użytkowania nieruchomości. Pamiętajmy, że bez aktualnego przeglądu budynku nie będziemy mogli starać się o wypłatę odszkodowania w przypadku awarii lub szkód budowlanych! 

Obowiązkowy przegląd techniczny budynku – kiedy? 

Obowiązek okresowych przeglądów technicznych budynków mieszkalnych jest regulowany Ustawą Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.). Według niej za brak aktualnego i przeprowadzonego w terminie przeglądu domu grozi nam grzywna. Zgodnie z ustawą właściciele budynków mieszkalnych są zobowiązani do przeprowadzenia obowiązkowego przeglądu raz w roku i raz na pięć lat. Dodatkowo w przypadku nieruchomości o zabudowie większej niż 2 tys. m2 i takich, których powierzchnia dachu przekracza 1 tys. m2, przegląd techniczny musi zostać przeprowadzony raz na pół roku. 

Właściciele domów jednorodzinnych, oprócz określonych Ustawą obowiązkowych przeglądów technicznych budynków, powinni też pamiętać o doraźnych kontrolach budynków. Rzeczoznawca budowlany powinien zostać wezwany do sporządzenia opinii technicznej zawsze w przypadku zaleceń wydanych przez organy kontrolne, np. Urząd Nadzoru Budowlanego. Sprawdzenie budynku pod względem technicznym powinno też nastąpić zawsze w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych, które w sposób znaczący wpłynęły na stan techniczny domu, powodując uszkodzenia budynku lub stan zagrożenia dla jego użytkowników. Do takich zdarzeń losowych należą: wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, intensywne opady deszczu, wstrząsy sejsmiczne, powodzie, osuwiska, pożary i zjawiska lodowe na rzekach, jeziorach, morzach i zbiornikach wodnych. 

Każdorazowo w przypadku wystąpienia któregoś z tych zjawisk w stopniu przyczyniającym się do uszkodzenia budynku musimy zgłosić potrzebę przeprowadzenia przeglądu technicznego budynku! 

Przegląd techniczny roczny budynku 

Przegląd roczny budynku mieszkalnego jest przeglądem sprawdzającym ogólny stan techniczny nieruchomości. Podczas przeprowadzania oględzin rzeczoznawca budowlany powinien w szczególności zweryfikować stan wszystkich instalacji znajdujących się w domu, w tym instalacji kominowej, instalacji gazowej i instalacji wentylacyjnej. Dodatkowo ekspert w dziedzinie budownictwa wykonujący przegląd techniczny budynku powinien skontrolować stan dachu i ścian oraz konstrukcję całego budynku. Poza tym raz do roku przeglądowi technicznemu są poddawane instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska, elementy budynku i instalacje, które są narażone na szkodliwy wpływ czynników atmosferycznych i elementy budynku i instalacje, które są narażone na działanie czynników, które wynikają z użytkowania domu. 

Przegląd techniczny budynku pięcioletni 

Zgodnie z przepisami Prawo budowlane normującymi warunki obowiązkowych przeglądów technicznych budynków raz na pięć lat właściciel lub zarządca budynku musi sprawdzić ogólny stan techniczny nieruchomości oraz jej przydatność do bezpiecznego użytkowania. Podczas 5-letniego obowiązkowego przeglądu budynku rzeczoznawca budowlany musi dokonać oględzin urządzeń chłodniczych w instalacji wentylacyjnej, instalacji elektrycznej pod względem sprawności sprzętu, połączeń, stanu uziemienia instalacji i zabezpieczeń od porażeń, a także instalacji piorunochronnej w zakresie sprawności sprzętu, połączeń, stanu uziemienia instalacji i zabezpieczeń od porażeń. Poza tym przegląd techniczny powinien objąć badaniem estetykę budynku i jego otoczenia.

Źródło: MPExpertbud – Ekspertyzy Budowlane

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *